อาชีพนักแสดงคืออะไร ลักษณะงานของนักแสดงคือ ต้องแสดงบทต่างๆในละครหรือภาพยนตร์ และต้องซ้อมบทบาทที่จะแสดง โดยดาราต้องศึกษาเนื้อเรื่องและบทที่ได้รับมอบหมายให้แสดง แสดงบทตลก แบบเคร่งเครียด โดยดาราใช้ถ้อยคำหรือกิริยาท่าทางแสดงประกอบ หรืออาจร้องเพลง เต้นรำ รำฟ้อง อาจชำนาญในการแสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่ง และอาจมีชื่อเรียกตามบทบาทการแสดงหรือประเภทการแสดง ดังนั้นในกลุ่มผู้ทำงานละคร นักแสดงคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ดูมากที่สุด ผลงานของการละครไม่ว่าจะเป็นบท การกำกับ การแต่งกาย การออกแบบหรือแม้แต่การแต่งหน้า ล้วนถูกถ่ายทอดมายังผู้ชมโดยผ่านตัวนักแสดง

อาชีพนักแสดงคืออะไร

อาชีพนักแสดงคืออะไร

ความเป็นจริงนี้ ไม่อาจจะทำให้นักแสดงกลายเป็นคนวางตัวเย้อหยิ่ง แต่กลับตรงกันข้ามเพราะแท้จริงแล้ว การละครเป็นการนำศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงมารวมกันเกิดเป็นละคร จึงเป็นการผสมผสานองค์ประกอบของศิลปะต่างๆอย่างสอดคล้องลงตัว กลับมาพิจารณาคำว่า อาชีพนักแสดงคืออะไร เราอาจจะสามารถตัดสิ่งต่างๆออกได้ยกเว้นนักแสดงกับคนดู ประเด็นนี้ทำให้เราคิดได้ว่าความจริงคือ ในการทำละครแต่ละครั้งทุกคนในคณะทำงานการแสดง มีความสำคัญเท่าเทียมกันและสามารถจะต้องปรับสลับบทบาทหน้าที่ได้เสมอ และพร้อมที่จะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ยึดถือในตำแหน่งหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง

ในหลายๆครั้งการแสดงไม่มีบท นักแสดงเองก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบทขึ้นมา เพราะไม่เช่นนั้นแล้วการแสดงก็เกิดขึ้นไม่ได้ และแม้ไม่มีฉากฉากเพื่อการแสดงที่งดงาม นักแสดงก็จะต้องสามารถกำหนดพื้นที่ใดๆขึ้นและใช้ภาษาท่าทางคำพูด สร้างจินตนาการให้กับคนดูได้เห็นฉากนั้นๆให้เป็นไปตามเรื่องอย่างดีที่สุด นักแสดงที่ไม่ตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ ส่วนมากมักจะกลายเป็นผู้ทำลายความงดงามของการแสดงลงทั้งสิ้น ด้วย เพราะเพียงคิดแต่ว่าตัวเองสำคัญ และไม่ยอมที่จะทำอะไรเลยนอกจากเล่นบทบาทที่ซ้ำๆของตัวเองอย่างไม่มีพัฒนาการ และนักแสดงนั้นไม่จำกัดว่าจะเป็นบุคคลเพศ อาชีพ หรือ อายุเท่าไร แต่จำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านการแสดง

การแสดงคือ การเล่นสมมุติซึ่งไม่ได้หมายถึงการเล่นของเด็กหรือการเล่นสมมุติในการสาธิตสินค้าต่างๆ แต่หมายถึงการแสดงของนักแสดงในโลกสมมุติของละครที่ได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถจำบทพูดสร้างบุคลิกของตัวละครที่สอดคล้อง และกลมกลืนกับนักแสดงคนอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตามตัวละครตามการกำกับการแสดง และยังตระหนักถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ชมที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ล่วงหน้า ทั้งยังไม่ปล่อยให้ผู้ชมรู้ว่าเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีผู้ชมกำลังจ้องดู และมีปฏิกิริยาสนองต่อการแสดงของพวกเขาอยู่ บ่อยครั้งที่นักแสดงมักจะนึกถึงความหมายของการแสดง คือการแสร้งนั้นจึงทำให้เกิดความคาดเคลื่อนของการแสดงมากขึ้น

นักแสดงนำเรื่องราวของชีวิตตัวละคร ที่นักเขียนสร้างขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัย มาถ่ายทอดให้ปรากฏขึ้นจริงเป็นความเหมือนจริงที่อยู่ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าตัวละครที่นักแสดงกำลังถ่ายทอดสู่สายตาของผู้ชมขณะนั้น จะเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นจากชีวิตของคนในยุคใดก็ตาม นักแสดงจะต้องค้นหาความจริงในตัวละครนั้นๆ และนำมาถ่ายทอดให้ปรากฏแกสายตาผู้ชมด้วยความจริง เนื่องจากการแสดงเป็นนามธรรมเกินกว่าที่จะมีสูตรตายตัว ที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการแสดงของนักแสดงท่านไหนยอดเยี่ยมหรือดีเลิศ เพราะเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัว ทัศนะคติ รสนิยมและอารมณ์ของผู้ชมในขณะชมการแสดง

Sponsored by www.yonago-soap.com